استفاده از پمپ سانتریفیوژی به جای پمپ دوزینگ

با سلام. پمپ سانتریفیوژ در مقابل تغییر مقاومت مدار دچار تغییر دبی میشه و نمیشه ازش برای تزریق مواد شیمیایی استفاده کرد.

با سلام
در حالتی که می خواهیم یک سیال با دبی مشخص را منتقل کنیم معمولا از دوزینگ پمپ ها یا به صورت عمومی پمپ های جابجایی مثبت استفاده می شود. آیا می توان با تدابیری از پمپ سانتریفیوژی بجای پمپ دوزینگ استفاده کرد؟ به چه صورت؟

با سلام. پمپ سانتریفیوژ در مقابل تغییر مقاومت مدار دچار تغییر دبی میشه و نمیشه ازش برای تزریق مواد شیمیایی استفاده کرد.