استفاده از کتراک چگونه است؟

چگونه باید از کتراک استفاده کرد؟