استفاده از متغیر داخل یک تابع

متغیرهایی که داخل توابع تعریف میشوند فقط برای خود تابع قابل استفاده هستند

اگر یک متغیر را داخل یک تابع تعریف کنیم. که تابع داخل لوپ استفاده شده است
آیا این متغیر برای دیگر توابع لوپ قابل استفاده است؟ یا فقط برای همان تابع قابل استفاده است.
از نظر scope