محاسبه سرعت مخصوص و سرعت در دهانه مکش

با سلام و خسته نباشید
برای محاسبه سرعت مخصوص و سرعت در دهانه مکش برای یک پمپ باید محاسبات در قطر ماکزیمم یا قطر کارکرد انجام گیرند؟ همچنین کلیه محاسبات برای نقطه کارکرد یا نقطه بهینه (BEP) صورت پذیرد؟
با توجه به گزاره زیر که در استاندارد امده است این موضوع را بیان می کنم.

3.5
best efficiency point
BEP
flowrate at which a pump achieves its highest efficiency at rated impeller diameter
NOTE The best efficiency point flowrate at maximum impeller diameter is used to determine pump specific speed and
suction specific speed. The best efficiency point flowrate at reduced impeller diameters is similarly reduced from the value at
maximum impeller diameter

خانواده یک پروانه با قطر ماکزیمم معرفی میشه و در نقطه کارکرد بهینه. اما در مرحله ای که اطلاعات طراحی در دسترس نیست ما نقطه کارکرد پمپ رو نقطه BEP در قطر ماکسیمم ک قطر محاسبه شده رو حداکثر قطر مدل مورد نظر فرض می کنیم.

2 پسندیده