طراحی خطوط انتقال

@A25#6265
سلام
اصول طراحی خطوط امتقال در این بسته گفته شده و طبعا استانداردهای نفت گاز عنوان شده است. این بسته برای آشنایی شما مناسب است اما ممکن است پاسخگوی تمام نیاز شما نباشد

سلام آیا با بسته طراحی خطوط لوله میتوان خط انتقال آب را طراحی کرد یا فقط مخصوص نفت و گاز است؟