آیا ونچوری هم نیاز به سایزینگ دارد؟

درود بله و سایزینگ ش مانند اریفیس انجام میشه

سلام
آیا ونچوری هم نیاز به سایزینگ دارد؟
با اینکه DP ونچوری توسط فرایند داده باشد.