استفاده از نول خروجی به کنتور برای ارت مرده

سلام.برای ارت مرده که قرار شد از هادی پن استفاده کنیم ایا میشود از همان نول خروجی به کنتور استفاده کرد؟

بله شدنی است