هادی همبندی اصلی

طراحی شما از ابتدا اشتباه بوده که طول هادی همبندی اینقدر زیاد شده . شما می توانستید با ایجاد چندین شینه همبندی در ساختمان طول کمتری را برای هادی همبندی داشته باشید . ضمن اینکه مقدار 0.05 اهم هم وحی منزل نیست و یک مقدار تجربی توصیه شده است

سلام.اگر طول هادی همبندی اصلی بیش از 68 متر بود و از هادی با سطح مقطع 25 استفاده کردیم در اینصورت احتمال اینکه مقاومت از 0.05بیشتر شود هست.حال باید چه اقدامی انجام شود؟