محاسبه ی جریان اتصال کوتاه

در فصل 2 مبحث محاسبه ی جریان اتصال کوتاه
برای محاسبه ی جریان اتصال کوتاه باید هر دو ترانس را در محاسبات اتصال کوتاه دخیل کنیم؟ مثلا برای یک ترانس 2500 جریان اتصال کوتاه 57 میشه
مصابق شکل2021-07-30/1627629749-439970-untitled.jpeg

در صورتیکه کلید کوپلر و کلیدهای زیر ترانسفورماتور ها وصل باشند باید هر دوترانسفورماتور را لحاظ کرد اما در اکثر موارد دو ترانسفورماتور موازی استفاده نمی شود و یک ترانسفورماتور در جریان اتصال کوتاه شرکت می کند