اجرای سیستم ارت برای منزل ویلایی

بدون شک
یک میله کوبیدنی حداقل به طول دو متر کافیست

سلام
مهندس جان اجرای سیستم ارت برای منزل ویلایی ضروری است؟
اگر ضروری است از چه سیستمی استفاده کنم؟