جریان سلف در مدار

@Mehrad#5268 و مجدد هنگام قطع جریان مدار اختلاف پتانسیل ان از صفر به یک عدد میرسه؟

نه، وقتی جریان قطع بشه، اول سلف باهاش مخالفت میکنه و دوباره دو سرش اختلاف ولتاژ ایجاد میشه ولی ایندفعه به صورت برعکس دفعه پیش. بعد از مدت کمی که جریان کامل قطع شد، به صفر میرسه.

و‌ یک سوال درمورد سلف که‌ چگونه جریان در یک‌ مدار راه می اندازد ؟ ایا دو سر آن اختلاف پتانسیل دارند ؟
(چون عامل شارش بار اختلاف پتانسیل است مثل خازن)

سلام، سلف در حالت راه اندازی مدار که هنوز جریان به طور کامل جاری نشده، در برابر جریان مقاومت میکنه و دو سرش اختلاف پتانسیل به وجود میاد. بعد که مدار به حالت راه اندازی کامل دراومد، در صورت ثابت بودن جریان، ولتاژ دو سرش به ۰ میرسه و مثل یک تکه سیم میشه. ولی همیشه در برابر تغییرات جریان مقاومت میکنه.