ضریب همجواری رشته سیم

ضریب همجواری برای مدار تعریف میشود . اگر بیش از یک مدار در یک بستر مانند لوله یا سینی و ... باشد باید ضریب همجواری اعمال شود

سلام. با توجه به اینکه باید ضرایب همجواری کابل ها را رعایت کنیم آیا وقتی که رشته سیم ها مثلا سیم شماره 4 را داخل لوله برق با سایر سیم ها قرار می دهیم باید ضریب همجواری را لحاظ کنیم؟ در صورتی که ضریب همجواری برای کابل است نه رشته سیسم. برای این ها نیاز نیست؟ مثلا در یک لوله 6 رشته سیم شماره 2.5 افشان قرار بدیم.