جریان هجومی ترانسفورماتور و الکتروموتور در هنگام راه اندازی

چرا یک ترانسفورماتور و یک الکتروموتور در هنگام راه اندازی جریان هجومی دارند ؟ و چرا این جریان شش تا نه برابر جریان عادی هست؟

پاسخ این سوال بر می گردد به درس ماشینهای الکتریکی دوره کارشناسی
اما چرا شش برابر است یا هر عدد دیگر ؟ سازنده این عدد را اعلام می کند