جریان هجومی ترانسفورماتور و الکتروموتور در هنگام راه اندازی

پاسخ این سوال بر می گردد به درس ماشینهای الکتریکی دوره کارشناسی
اما چرا شش برابر است یا هر عدد دیگر ؟ سازنده این عدد را اعلام می کند

1 پسندیده

چرا یک ترانسفورماتور و یک الکتروموتور در هنگام راه اندازی جریان هجومی دارند ؟ و چرا این جریان شش تا نه برابر جریان عادی هست؟

1 پسندیده