سایزینگ کابل و سطح اتصال کوتاه

این جریان و این زمان از کجا محاسبه شده

با سلام.
به نظر شما اگر این دیگرام تک خطی ما باشد (تصویر پیوست)، برای محاسبه سایز کابل و استفاده از رابطه I^2T<K^2S^2 و جدول هندبوک ABB.جریان اتصال کوتاه را باید 252021-04-18/1618750328-876664-axe-2.jpeg
کیلو آمپر در 3 ثانیه در نظر گرفت یا مقادیر متفاوتی از آن در نظر گرفته میشود؟ به نظرتون آیا این مقدار 25 کیلو آمپر در 3 ثانیه یه مقدار غیر متعارف نیست؟