سینی کابل یا سبد کابل؟

برای مهاربندی شبکه کابل یک دیتا سنتر استفاده از سبد کابل بهتره یا سینی کابل؟

سبد کابل وزن کمتری را می تواند تحمل کند . کابلها هم باید بسیار منظم درون آن چیدمان شود .گزینه بسیار خوبی است

من طبق مطالعاتی که داشتم، سبد کابل به نظر گزینه ی مناسب تری بود هم سبک تره هم راحت تر نصب میشه هم ارزون تر.
این مطالب رو رو سایت های زیر خوندم:

[سیدک](https://sidecco.com/)

سبد ایران

tsbbargh.blogfa.com[http://tsbargh.blogfa.com/post/99/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%7C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A8%DA%A9-%D8%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%8C-%D9%85%D8%B4-02133530243](url)