سوال در رابطه با Temperature Transmitter

بله کاملا درست هست

با سلام
آقای مهندس آیا عبارت پایین صحیح است یا خیر؟ :
در حالت RTD ممکن است دو روش ذیل اتفاق بیفتد:

 • 1. ترانسمیتر در Field وجود ندارد.
  در این حالت سنسور RTD در داخل Stem قرار می گیرد و به یکی از حالت های ذیل سیگنال مقاومتی به CCR ارسال می شود:
  1.1. 2wire: در این حالت سیگنال مقاومتی با دو سیم به یک کارت AI از نوع PT100 دوسیمه در PLC ارسال می شود.
  1.2. 3Wire: در این حالت سیگنال مقاومتی با سه سیم به یک کارت AI از نوع PT100 سه سیمه در PLC ارسال می شود.
  1.3. 4Wire: در این حالت سیگنال مقاومتی با چهار سیم به یک کارت AI از نوع PT100 چهار سیمه در PLC ارسال می شود.
 • 2. ترانسمیتر در Field وجود دارد.
  این خود به دو صورت وجود دارد:
  2.1. Head Mounted
  2.2. Remote
  در این حالت سیگنال مقاوتی RTD در ترانسمیتر به سیگنال جریانی تبدیل می شود و سپس به اتاق کنترل ارسال می شود.
  که در هر دوی این حالت ها RTD فقط بصورت 2Wire وارد ترانسمیتر می شود.
 • جناب مهندس زمانی که ترانسمیتر در Field وجود داشته باشد، آیا حد فاصل بین المنت داخل ترموول تا ترانسمیتر را (که فاصله بسیار کوتاهی است) 3 سیمه در نظر می گیرند و از ترانسمیتر تا اتاق کنترل را 2 سیمه؟

  بله صحیح است

  1 پسندیده

  بله صحیح است

  1 پسندیده