Tapping های مربوط به ترانسمیتر فشار رو از بالای خط لوله در خط fire water

در حالت مايع تپ بايد يا از كنار لوله يا از زير گرفته شود و ترنسميتر هم بايد پايين تر از لوله نصب شود اين مورد الزام استانداردي است كه در ips-104 تا 106 بهش پرداخته شده و من هم در فیلم توضیح دادم
تپ گیری غیر از این اشتباه است و مقدار خوانده شده صحیح نیست

علت اینکه در خط fire water با وجود اینکه سیال مایع میباشد اما واحد پایپینک تمام tapping های مربوط به ترانسمیتر فشار رو از بالای خط لوله گرفته ؟؟ به نظر من این مورد تا زمانی درست است که خط لوله تحت فشار باشد و با افت فشار مقدار خوانده شده صحیح نمی باشد .