Specific gravity at base

سلام
در بعضی دیتا شیت ها ولوها عبارت specific gravuty at baseمی نویسند. منظور از at baseدر اینجا چیست و gravityدر چه دمایی مد نظر است؟

عموما SP.GR یک سیال در دمای رفرانس 60درجه فارینهایت و یا 15.6 درجه سانتیگراد دریتا شیتها ارائه میگردد که دمای استاندارد میباشد.