کانکشن sideبرای مخزن

سلام

اشاره شد که کانکشن 150میلی متر بالاتر برایHHو 150میلی متر پایین از LLباشد. این موضوع صرفا برایlevel gauge است یا برای DP لول ترانسمیتر و دیسپلیسری هم باید اجرا شود؟

خیر برای تپ گیری level gauge ها صرفا استفاده می گردد.