دقت اندازه گیری servo level transmitter چند درصد است؟

خيلي كم هست نزديك به چند ميلي متر معمولا زير ٥ ميلي متر هست

دقت اندازه گیری servo level transmitter چند درصد است؟ مثالا ultrasonic level transmitter ۲ درصد هس