استفاده از safety valve ها

سلام

در نفت خروجی از چاه(که شامل نفت،گاز و آب است) که از داخل لوله حرکت میکند و وارد یکسری
در desalterها و seperatorمیشود روی این لوله ها و این SEPERTORهاDESALTERها از کدام تیپ(PSVیا PRV یا PSRV) استفاده میشه?
برای بخارات آب و بخار سایر سیالات از PSVاستفاده میشه یا PRVیا PSRV?
به صورت کلی برای سیلات چند فازی کدام نوع باید استفاده شود؟

معمولا از ولوهای PSRV استفاده میشه که هم امکان استفاده در فاز مایع و هم گاز رو دارند. در خطوطی هم که امکان انبساط حجمی گاز هست از TSV استفاده میشه

1 پسندیده