Safe gard for HH of level tank

سلام

۱- فرض بفرمایید که اگر سطح یک مخزن به HHبرسد ترانسمیتر سطح ولو SDV ورودی مخزن را می بندد.در این شرایط safegard همان LT است یا SDV یا هردو؟

۲- اگر مثلا برای این Safegard مقدار SIL=3باشد آیا هم ترانسمیتر و هم sdvو هم سیستم کنترل باید SIL=3 باشد؟

۳- وقتی SILیک لوپ مثلا ۳ است برای تشکیل SIL=3 هر کدام از اجزا لوپ باید مجزا SIl=3 باشند تا سیل ۳ ساخته شود یا به گونه ی دیگر بررسی شود؟

۴- برای ترانسمیتر ها از فاکتوری بنام SFFاستفاده شد که بشه تشخیص داد که مثلا SIl 3 هستیم یا نه مثلا اگر SFFبرابر 70 درصد باشد یک voting دو از سه سیل ۳ را برای ترانسمیتر میسازد. برای ولوها چگونه است(چون برای اونها که voting معنا نداره)؟

موارد در داخل بسته ابزاردقیق تدریس نشده است لطفا از کارشناسان ایمنی و فرآیند سوال بپرسید.