S2000 خازن سایز ۸۰۵ بوق مزند

خازن سایز ۸۰۵ که در زیر دیود برق ورودی قرار دارد در تست بازر بوق میزند. خازنی که به مقاومت ۴k7 وصل است و از ۴k7 به پایه ۱۶ ای سی انژکتور وصل است بازر بوق میزند. خازنی که به خازن دیگر وصل است و بعد به پایه شماره ۱۲ ای سی دیاگ و دور موتور وصل شده در بازر بوق میزند . خازن دیگر زیر خازن تانتال مربوط به power ic NB029 که زیر ترانزیستر Q در نقشه قرار دارد در تست بازر بوق میزند. این خازن یک طرف به gnd طرف دیگر ان به مقاوت 10k وصل است که مقاوت 10k هم به میکرو پایه ۲۷ و به مقاومت ۳۲k و به دیود وخازن الکترولیت و به m1a4 وصل است. این به چه معنی است. ایا در اینجا همه خازنها شوخته ویا ای سی های وصل شده به ان ها نیز سوخته؟

سلام اگر دقت کنید توی نقشه این خازن هردوسرش منفیه و جز خازن های اوت پوت هستش که برای دشارژ استفاده میشن پس همه چیز عادیه