فرق regulator با governor

سلام
governor چیست و چه فرقی با regulator دارد؟

1 پسندیده

معمولا ولوهای کنترل هستند که می توانند دارای محرک و فرمان کنترل باشند مانند یک کنترل ولو (که معمولا برای کنترل سوخت توربین ها نیز ازشون استفاده میشه)