حداکثر میزان reduce boreدر بال ولها

سلام
براساس استانداردAPI 6D بال ولوهای ۴ تا ۱۲ اینچ را حداکثر یک سایز و از ۱۴ تا ۲۴ را حدکثر دو سایز میتوانbore را reduce کرد.
برای سایزهای زیر ۴ اینچ و بالای ۲۴ اینچ به چه میزان میتوان reduce کرد?لطفا اگر استانداردی وجود دارد نام ببرید

درود برای این مورد استانداردی وجود ندارد و مدارک سازنده مورد بررسی قرار خواهد گرفت