اثبات رابطه ReactionForce ناشی از نیروی وزن و باد در لاگ

01
در این رابطه عدد 4 به چه دلیل ظاهر شده است؟

با سلام

بطور کل قرار است ممان حول محور تبدیل به نیرو شود. با انجام محاسبات استاتیکی قابل اثبات است. لطفا به کتاب Bednar فصل 5 صفحه 146 مراجعه نمائید این رابطه استقرا در این فصل ثابت شده است.

با تشکر- صادقیان