استفاده از RCD در سیستم IT

با سلام. از سیستم IT برای ادامه عملکرد سیستم در هنگام خطا استفاده میکنیم. با این وجود آیا استفاده از RCD در سیستم IT باعث نخواهد شد که در سیستم قطعی بوجود بیاید؟ آیا استفاده از RCD در سیستم IT از ضروریات هست یا اینکه اختیاری می باشد؟ و اینکه اگر ضروری هست، بهتر است در هر مدار مثلا یک پریز از RCBO استفاده کنیم یا اینکه یک RCD در ابتدای خط بعد از کلید اصلی قرار دهیم؟

1 پسندیده

با سلام
اگر مقدار جریان نشتی بیشتر از جریان عامل کلید rcd باشد عمل میکند و مدار قطع میشود . در انتخاب جریان عامل کلید باقیمانده باید دقت نمود. ئ

1 پسندیده