کلید های ترکیبی RCBO

سلام
وقتی روی یک کلید RCBO نوشته است C16 و In0.03A
یعنی کلید در برابر اضافه جریان و اتصال کوتاه 5 تا 10 برابر جریان نامی(16*5=80A) قطع می کند؟؟
و کلید جریان باقی بیشتر از 30mA را قطع می کند؟
انتخاب رنج آمپر در کلیدهای RCCB مهم است؟

سلام. تیپ C یعنی : بیش از 10 برابر جریان نامی را کلید حتما آنی قطع می‌کند.

یعنی جریان عامل باقیمانده 30 میلی آمپر است.

انتخاب جریان نامی حتما مهم است.