وظیفه Rapid Pressure Rise Relay در ترانسفورماتورهای هرمتیک

نقش رله فشارشکن و بوخهلتس را توامان بازی می کند در ترانس هرمتیک

سلام استاد
Rapid Pressure Rise Relay وظیفش در ترانسفورماتورهای هرمتیک چیه؟
در داخل ترانس از Pressure Relief Valve از نوع کنتاکنتی استفاده شده.