کانکشن مخزن در کاربردهای دمایی با rail monted transmitter

سلام
۱- فرض بفرمایید مثلا 10 سنسور دما ترموکوبلی نوع اسکینی در داخل مخزن داریم و میخواهیم آنها را از یک جایی از مخزن بیرون آورده و به ریل مونتد ترانسمیترها بریم. در این شرایط کانکشنی که روی مخزن پیاده میشود باید چگونه باشد و چه طور آن کانکشن باید خفت شود که تراوش به بیرون نداشته باشیم؟
۲- آیا باید 1 کانکشن روی مخزن زد یا ۱۰ تا؟

روی مخزن نمی توان از این تایپ استفاده کرد ولی بر روی فایر هیتر امکان پذیر است. کابل سنسورها همگی از دیواره بیرون می آید و دیواره هم seal می گردد.