Proximity swith for valve

سلام
از آنجایی که پراکسمیتی سوییچ ها القایی هستند چگونه از آنها برای وضعیت باز یا بسته بودن ولو استفاده میشود؟

وقتی stem ولو می چرخد باعث چرخیدن shaft داخل باکس limit switch می گردد. در صورتی که بر روی shaft از مگنت استفاده شده باشد می تواند هنگام نزدیک شده به reed switch ها باعث تغییر وضعیتشون بشود.