ارتباط تجهیزات باPLC

سلام
آیا در دوره ارتباط بین تجهیزات(Gas detector,Flame detectorو…)باPLC بحث شده است؟
تمرکز این دوره بیشتر راجع به smoke detector است یا به flame detector و غیره هم پرداخته شده است؟

سلام مهندس عزیز

سرفصل های دوره به تفکیک در سایت نماتک قرار داده شده :rose: