تفاوت plc tag و hmi tag

از طریق منوی hmi tag به تگهای داخل plc دسترسی هست؟
چون داخل connection یه گزینه hmi connection هست و یک گزینه internal که این گزینه internal مربوط به تگهایی هست که داخل برنامه plc از انها استفاده نمیشود
و از طرفی داخل project tree یه گزینه plc tag هم وجود داره.
ایا بین تگهای در دسترس در plc tag و تگهای داخل گزینه HMI connection که داخل منوی hmi tag هستند تفاوتی وجود دارد؟

درود سوال مربوط به ابزاردقیق نیست