کارت های plcبرای برای اسموک هیت و mcp

سلام
۱- فرمودید اسموک دتکتورها و هیتها بر اساس تغییر مقاومت سیگنال را به PLC میفرستند وقتی اسموک دتکتورها و هیت دتکتورها وMCPها کانونشنال را به صورت شعاعی بهPLCوصل میکنیم چرا از کارتهای کارتهای DI استفاده میکنند. آخه فرمودید که بر اساس تغییر مقاومت کار میکنند ولی کارتDI بر اساس ولتاژ هستند؟

منظور شما از شعاعی مشخص نیست در حالت کانونشنال تجهیز هنگام دیتکت کردن یک کنتاکت را فعال میکند که با بسته شدن این کنتاکت مقاومت کل لوپ تغییر می کند و در کارت سیستم کنترل این تغییر مقاومت به عنوان یک سیگنال دیجیتال دیتکت می گردد