نحوه کالیبراسیون ph متر و tds متر

اینا هر کدوم بافر دارن
اول باید بری تو تنظیمات قسمت کالیبریشن
بعد مثلا برایph بافر مربوطه رو قرار دهید تا ست شود
Tds
هم ک ضریبی ازEcاست با محاسبهEcبدست می آید

چطور باید Ecاولیه رو تست کرد که ببینیم کالیبره هست یا نه

باecمتر پورتابل
یا اگر تو سایت ازمایشگاه دارین با روش تبخیری

می خواستم ببنیم نحوه کالیبراسیون phمتر و tdsمتر به چه صورت امکان پذیر هستاین هم تصویر hmi تجهیز هستش