ضرورت و الزام نصب منیفولد برای pg ها در استاندارد

سلام. ضرورت و الزام نصب منیفولد برای PG ها در کدام استاندارد بیان شده است؟ تشکر

فیلم را مشاهده کنین بخش فشار
ips-in-110
api551