نصب Over-pressure بر روی DPG

سلام وقت بخیر جناب لطفی
جهت نصب OVER-PRESSURE PROTECTOR برای یک DP-GAUGE باید این تجهیز بر روی لگ High نصب شود یا بر روی هر دو لگ High و Low ؟

درود معمولا این تجهیزات چون high static pressure را باید تحمل کنند نیازی به نصب OVP نیست ولی اگر خیلی بالاتر از این میزان هست روی هر دوپایه باید نصب گردد.