Out putهای سیستم آدرس پذیر

سلام
۱- خروجی های یک سیستم آدرس پذیر که برای فلشرها و sounderها در نظر گرفته میشوند آیا همیشه کانونشنال است یا آدرس پذیر هم هستند؟
۲- اگر در ساختمانی نیاز به دو لوپ و همچنین ۱۶ خروجی برای آژیر ها نیاز باشد آیا چنبن سیستم آدرسپذیری وجود دارد که ۱۶ خروجی داشته باشد؟

سلام
1- دو مدار آژیری که بر روی کنترل پنل های آدرس پذیر جانمایی شده از نوع متعارف است.
2- شما محاسبات لوپ را انجام بدید و آژیرها را بر روی لوپ جانمایی کنید یا می توانید برای آژیرهای متعارف از اینترفیس مخروجی قابل نظارت استفاده کنید.