سیگنالهای فیدبک open و close

سلام
1- برخی ها اشاره میکنند که اگر بال ولوی سلونیدش توسط سیستم ESD تحریک شود حتما سیگنال اوپن و کلوزش باید به ESD برود نه بهDCS. چرا؟ آیا SILپایین می آید؟ اگر استانداری راجع به آن وجود دارد بفرمایید؟

2- به صورت کلی در چه شرایطی ما باید سیگنال های فیدبک اوپن و کلوز یک بال ولو را به ESD ببریم؟

سلام و درود خدمت شما
1- خودتون فرمودید سیستم ESD پس فیدبک هم باید به سیستم ESD برود تا ما از صحت عملکرد ولو مطلع شویم. در خصوص نوع استاندارد بنده اطلاعی ندارم.
2- تا جایی که بنده اطلاع دارم فیدبک برای سیستم ESD مهم است چونکه درصورت عدم عملکرد ولو فاجعه بدی رخ می دهد.

سیگنال های فیدبک می تواند به DCS برود تنها در صورتی که قرار است از فیدبک ها در لاجیک استفاده شود سیگنال ها باید برای ESD ارسال گردد. با توجه به اینکه صرفا status هست در نظرگیری در DCS مجاز است.