استاندار تست on/offولو

سلام
برای مشخص کردن کلاس نشتی بال ولوها از چه استانداری استفاده میشود؟

معمولا FCI-70-2 و ISO 5208

1 پسندیده