سیگنال های on/off valve

برای این on/off valve چندتا سیگنال در نظر گرفته شده است ؟بعبارتی برای تهیه i/oلیست برای این ولو چه سیگنالهای را مینویسیم.(سویچ low دارد ولی سویچ high ندارد )
ممنون🙏
[

درود به نظر نمایش تجهیز اشتباه است ولی طبق چیزی که می توان در نظر گرفت
2 عدد سیگنال سریال از ESD به DCS برای وضعیت ها
یک عدد سیگنال سریال فرمان باز و بسته شدن
یک عدد سیگنال DI برای وضعیت
یک عدد سیگنال DO برای فرمان بستن از ESD

1 پسندیده