NCیا NO اسموک دتکتور و هیت دتکتور

سلام

آیا اسموک و هیت MCP از نوع کانونشنال کانتکت تایپشان NC است یا NO یا موضوعیتی ندارد؟
در حالت آدرس پذیر چه طور؟

معمولا به صورت NO فرض می شوند چون در سیستم های F&G منطق صفر بر مبنای حالت نرمال برنامه نویسی می گردد برای آدرس پذیر موضوعیتی ندارد.

۱- مگر نه اینکه در کانونشنالها(هیت و اسموک) همواره در حالت عادی میزانی از مقاومت به PLCیاLFAP ارسال میشود ودر هنگام خطر میزان این مقاومت تغییر میکند . خوب در این صورت NC یا NO دیگر چه معنا دارد ؟
۲- اگر MCP با اسموک و هیت کانونشنال به صورت شعایی بسته شود باید MCP به صورت NC باشد چون در غیر این صورت مدار کاملا باز خواهد شد؟

1- این تجهیزات به صورت دیجیتال هستند و کنتاکت آنها باید وضعیت نرمال اپن یا کلوز داشته باشد.
2- به صورت NO می باشند.