درصد نیکل در متریال NACE

درصد نیکل در متریال نیس چقدر باید باشد

درود بر شما
همانطوریکه که در کلاس توضیح داده شده درصد نیکل باید کمتر از یک درصد وزنی باشد