Modual for foundation field bus

۱- در فاندیشن فیلد باس اطلاعات از طریق ترانسمیترها به H وارد میشود این H آیا ماژول خاصی است لطفا تصویر و مدلی از آن را ارائه کنید؟

۲- آیا در هر ماژول باید H1 و H2و HSE هر سه قرار داشته باشند یا ممکن است فقط یکی از آنهانیاز باشد؟

۳- آیا PLCداریم که مستقیم به فیلد باس وصل شود و نیازی به ایم ماژول Hنباشد؟

دو لایه مختلف وجود دارند که نام های H1 و HSE دارند برای اتصال PLC ها به شبکه فاندیشن نیز می توان از پروتکل های متناسب و ارتباط های سریالی استفاده کرد.