مفهوم MLP : Min Leak Path در طرح اتصال تیوب به تیوب شیت در مبدلهای حرارتی مطابق ASME Sec IX QW-193

الزامات shear load test مطابق بند UW20 از ASME Sec VIII
محاسبه MLP یا Minimum leak path مطابق QW 193.

:bulb:مطابق تعریف API 660 عبارت MLP برابر با نزدیکترین مسیر به نشتی از ریشه جوش است. که در تصاویر UW20 با رنگ قرمز مشخص کرده‌ام.

:medal_military: مطابق QW 193 میزان MLP باید مطابق کد طراحی باشد یعنی بعنوان مثال برای جوش full strength باید از میزان بزرگتر ar محاسباتی و یا 1.4t در طرح اتصال face fillet بیشتر باشد.

:medal_military:برای سایر طرحهای اتصال نظیر شیار بدون جوش فیلت هم مطابق همان مفاد uw 20

:medal_military:همینطور اگر جوش شیار و گوشه ترکیبی بود مطابق QW 193 از مقادیر محاسباتی ar در uw 20 بیشتر باشد .
:zap::zap::fire:اما مطابق API 660 علاوه بر اینکه مقدار MLP از میزان code design بیشتر باشد باید از 2/3 ضخامت تیوب بیشتر باشد.
:fire:در EEMUA 143 نیز مقدار MLP علاوه بر مقدار ذکر شده طراحی کد نباید از 0.9 ضخامت تیوب کمتر باشد.

:rainbow::heart:اما متغیرهای ضروری PQR برای TTJ طرح اتصال تیوب به تیوب شیت در بند QW 288 و جدول QW 288.1 مشخص شده است.
photo_۲۰۲۳-۱۲-۲۱_۰۰-۳۶-۱۲
photo_۲۰۲۳-۱۲-۲۱_۰۰-۳۶-۱۳
photo_۲۰۲۳-۱۲-۲۱_۰۰-۳۶-۱۴