MDR-Project, و نهایی شدن آن

سلام خوبید آقای مهندس عسگری
با توجه به توضیحات حضرت عالی
وقتی که MDR در Issue for commented& Review باشد، با توجه به مراحل تایید پروژه (IFC or IFA or IF Hazap)، ما بعنوان کارفرما تا چه وقت می توان کامنت فنی و اصلاحی داد؟ آیا تا قبل از زمان ساخت پلنت شیمیایی یا هر واحد فرآیندی کارفرما می تواند کامنت ساختی و نهایی(َAs-built) را داد؟ یا خیر؟
به عبارتی می توان IFC or IFA or IF-Hazap را دور زد؟!!! و یک سره کامنت های به MDR مرتبط به As-Built را به شرکت طراحی (یا همان مشاور نفت و گاز…) داد؟
چون در رابطه با واحدهای شیمیایی که هستم مقداری با پروژه های نفت و گاز … که در شرکت نارگان و سازه و امثالهم اجرا می شود تفاوت زمانی و کاری وجود دارد.
با تشکر

در پروزه ها وظیقه کنترل زمان و مدارک با تیم Project Control میباشد و Sequence نهایی سازی مدارک مهندسی باید رعایت گردد. با توجه به اینکه مطتلعات Hazop در انتهای مهندسی انجام میشه باید مدارک برای جلسه Hazop تهیه شود , IFH گردد . کلیه تغییرات باید در مدارک با توجه به نتایججاسه هازوب تهیه و بروز رسانی شود . تا قبل ساخت میتوان تغییرات را روی مدارک اعمال نمود تا پروسه ساخت با کمترین خطا و تاخیر پیش برود
برخی شرکتهای مهندسی برای این مرحله دسته بندی و زمانبندی خرید و ساخت را همزمان با مدارک Hazop تهیه میکنند
بهتر است کارفرما کامنتهای خود را در جلسه Hazop نهایی نماید یا گزارش هازوب با در نظر گرقتن تمامی موارد تهیه شود
عموما در صورتیکه کارفرما بعد از جلسه هازوب کامنتی را اعلام کنند این امر میتواند موجب Claim تیم مهندسی گردد.
مهمترین مساله کنترل زمان و بودجه مهندسی در انجام پروزه ها میباشد. کتمنهای کارفرکا گاها تا مرحله ساخت تجهیزات نیز وجود دارد که عموما با Vendor Manufacturer نهایی سازی میگردد

یک دنیا تشکر.ممتون