MCP در اول لوپ ها

دروود
اینکه میگویند در لوپ ها تجهیزاتF&G اگر MCP در اول لوپ بود روی پنل کنترلی Reset در نظر نگیرید چگبه چه دلیلی است و آیا منطقی است؟

این مورد را من باهاش برخورد نکردم چون در طراحی هایی که خود ما انجام میدادیم Reset برای پنل در نظر گرفته می شد.