انتخاب کلید ورودی MCC

سلام استاد
رنج جریان نامی و حفاظت های اضافه بار و اتصال کوتاه مربوط به کلید ورودی تابلوی MCC که چند عدد فیدر موتور LV را تغذیه میکند چگونه باید انتخاب شود؟

با سلام- مقدار جریان اضافه بار براساس حداکثر جریان بار با ضریب 1.2 . برای حفاظت اتصال کوتاه روی 2 تا 3 برابر جریان بار و با تاخیر 0.3-0.5 ثانیه. این موارد در دوره هماهنگی و حفاظت ترانسفورماتور به تفصیل بیان خواهد شد