کالیبره کردن براساس master meter

با سلام
استاد در روش master meter فرمودید که بعد از اینکه master meter(totalizer flow) توسط لوله u شکل کالیبره شد دستگاه های دیگر را می توان براساس آن کالیبره کرد
دستگاههای دیگر رو به چه صورتی می توا ن براساس masrer meter کالیبره کرد؟
کل مجموعه شامل پایپ ها و دستگاه totalizer در این روش با چه آرایشی نسبت به خطوط میتیرینگ قرار می گیرد؟
در صورت امکان مانند مثال volumetric tank proving که از یک آرایش 2+1 استفاده کردید برای masrer meter هم یک مثال مطرح بفرمایید
با تشکر

درود بر شما در این روش ابتدا به کمک پروور از نوع u فلومتر master کالیبره می گردد و دیگر فلومترهای موجود روی پایپ های میترینگ براساس آن کالیبره می گردد برای این کار از ضرایب اصلاحی برای فلومترهای میترینگ استفاده می گردد