Maintenance kit for on/off valve

سلام
در تامین spare part کارفرما از وندور میخواهد که maintenance kit را برای on/ff valve بیاورد. این maintenance kit دقیقا شامل چه مواردی میشود؟

شامل پکینگ ها و O-ring ها و seat ring

۱- آیا منظورتون رینگ سیت همان سیت است یا منظور یک رینگی است روی سیت انداخته میشود؟

خیر در پشت سیت چند مرحله o-ring قرار میگیرد که جهت آب بندی هستند مجموعه اونها رو set ring می نامند.